Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny. Okres otrzymywania świadczeń. Kiedy złożyć wniosek?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 r. można składac wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2013/2014.

 


Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy, trwający 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wymagane dokumenty

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

 1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2012)

 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2012).

 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2012).

 4. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.

 5. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.

 6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

 7. zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

 8. dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.

 9. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji

 10. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 11. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 12. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012 r.

 13. upoważnienie wnioskodawcy w przypadku , gdy dziecko uprawnione ukończyło 18 lat

 14. oświadczenie o formie wypłaty świadczenia

  KRYTERIUM DOCHODOWE
  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725zł

  Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2013r. do 30 września 2014r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w roku 2012 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu występujących po 2012r oznacza to , że w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodzinyw stosunku do roku 2012 należy przedstawić dokumenty potwierdzające utratę dochodu z 2012r bądź uzyskanie nowego dochodu nie uwzględnionego w zaświadczeniu za rok 2012.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.

 

 Miejsce złożenia dokumentów

 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu przy ul. Źródlanej 1 w godzinach:

 

 • Poniedziałek: od 10:00 do 18:00

 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7:00 do 15:00

 

Kontakt

 

Telefon

 

 • (+48 61) 810 50 85


© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań