Świadczenia Rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY 2015 / 2016

Informujemy, że od 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 tj. od 01.11.2015 do 31.10.2016

 Wymagane dokumenty:

 

- kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się

  (matki, ojca,opiekuna prawnego,opiekuna faktycznego);

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu

   urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany);

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 r.; wysokości należnego podatku dochodowego oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w roku 2014;

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 r.;

- oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 20114r.( w tym alimenty, fundusz alimentacyjny, stypendia)

- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

- dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu); PIT-11 za rok 2014

- kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie;

- kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);

- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

- odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;

- odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2014 r. lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2014 r.;

- zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;

 - zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej. Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego organ właściwy ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w biurze podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu w godzinach:
poniedziałek: od 10:00 do 18:00
wtorek - piątek: od 7:00 do 15:00

lub pobrać ze strony internetowej www.mops-lubon.pl
Informacje udzielane są drogą telefoniczną za pośrednictwem pod numerem telefonu 61 8105-085
Termin i sposób załatwienia:
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 można składać od dnia 1 września 2015 r.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Zasiłek rodzinny przysługuje
- jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (w przypadku gdy w
rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
- w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 89,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
- do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
- zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 118,00 złna dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 129,00 złna dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Podwyższone kryteria i kwoty zasiłków obowiązują od 1 listopada 2015.

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań